trende

Sosyal Sorumluluk Politikası

Anasayfa » Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

AMAÇ, DEĞERLER VE İLKELERİMİZ

SPC Kozmetik olarak; “birlikte çalıştığımız tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve faaliyetlerimiz sırasında temas ettiğimiz tüm birey ve topluluklar üzerinde etik değerlere bağlı, iş sağlığı ve iş güvenliği ile çevreye karşı sosyal sorumlu olup kurumsal olarak bu değerlerle örnek olmaktır.

Her Zaman Dürüstlük Çerçevesinde Çalışmak

Operasyonlarımızı dürüstlük çerçevesinde ve işletmemizin temas ettiği kişiler, kuruluşlar ve çevrelere saygılı bir şekilde yürütmek, her zaman kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini oluşturmuştur.

Olumlu Etki

SPC Kozmetik olarak; çevreden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda olumlu etki yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürekli Bağlılık

Sürekli olarak iyileşme konusunu temel prensip olarak almış bulunmaktayız. Bu kapsamda işimizi uzun vadede sürdürebilmek için tedarikçi ve paydaşlarımızla sürdürülebilir çalışmalar için her zaman gönüllü olacağız.

Başkaları İle Birlikte Çalışma

Herhangi bir ayırım yapmaksızın, bizimle aynı değer ve anlayışa sahip ve bizimle aynı standartlarda çalışan tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle birlikte çalışmak istiyoruz.

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz SPC Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde “Sosyal Uygunluk Politikası”nı şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur,

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

Zorla ÇalıştırmaÇocuk İşgücü
AyrımcılıkÖrgütlenme Özgürlüğü
Disiplin, Kötü Muamele ve TacizRüşvet ve Yolsuzluk
Çalışma Saatleri ve Ücretlerİş Sağlığı ve Güvenliği
İletişim, Dilek ve Şikâyetİşe Alma ve İstihdam
İş SözleşmesiTedarik Zinciri Yönetimi
ÇevreEğitim
Yönetim SistemiHukuka Saygı
Kamusal FaaliyetlerYenilik
RekabetÇıkar Çatışması
Kişisel Verilerin KorunmasıUyum, denetleme, raporlama
Evrensel Haklarİşçi Etkisi

Zorla Çalıştırma (Gönülsüz Çalışma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırma, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil, çalışma şekillerini yasaklar.

Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

Ayrımcılık

SPC Kozmetik, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu bir çalışma ortamı oluşturacağız. Çalışanların istihdamı ve terfilerinde yalnızca yapılacak işin gerektirdiği nitelik ve beceri esasına göre hareket edeceğiz.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlayacağız. İş ve çalışma konusunda kimseye baskı uygulanamaz, zor kullanılamaz.

Çalışanlarımızın her birinin kişisel yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.

Şirketin bilgi kaynakları ve danışma prosedürleri aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.

SPC Kozmetik’da; sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık veya gebelik konularına dayalı ayrımcılık yapılamaz.

İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanlarımızın kişisel örgütlenme özgürlüğüne saygılıyız.

Disiplin, Kötü Muamele ve Taciz

Şirket tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

Şirket, çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür.  Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterilir. Kurumsal cezalandırma yapmak, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlama kesinlikle yasaktır.

Rüşvet ve Yolsuzluk

SPC Kozmetik, doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet vermemekte ve almamakta, ticari ya da mali kazanç temin etmek için uygunsuz yollara başvurmamaktadır. Çalışanlarımızdan hiçbiri, rüşvet teşkil eden ya da bu şekilde yorumlanabilecek bir hediye ya da para kabul etmeyecek veya vermeyecektir. Kara para aklama eyleminde bulunmayacaktır. Rüşvet verme ya da alma veya uygunsuz başka yollara başvurma amacına yönelik talepler derhal reddedilecek ve bunlar yönetime bildirilecektir. Uygunsuz bir amaçla veya uygunsuz miktarda / değerde para, hediye veya çıkar kabul eden şirket çalışanı hakkında İş İlkeleri Politikası uyarınca işlem yapılacaktır.

SPC Kozmetik’in muhasebe kayıtları, içerdikleri işlemlere ilişkin ayrıntıları eksiksiz olarak gösterecek ve yansıtacaktır.

SPC Kozmetik çalışanları ve birinci derece aile üyeleri, ne işyerinde, ne evlerinde, ne de şirket için seyahat ettikleri sırada, herhangi bir üçüncü şahıstan para veya para muadili hediyeler, seyahat harcırahları, komisyon, kredi, menkul değerler, ücretsiz ya da indirimli ücret karşılığında iş ortağından hizmet (diğer bir deyişle, inşaat veya bakım işleri, ücretsiz telefon veya ulaşım, vs.) veya iltimas talep veya kabul etmemelidirler.

Hediye vermek millî kültürümüzün bir parçası olduğu için, bir çalışanın üçüncü şahısların logolarını taşıyan ve makul bir değere sahip, tanıtıcı ürün olarak tanımlanabilecek kalem, küçük hesap makinesi, takvim, saat, kupa, t-shirt vb. gibi hediyeleri kabul etmesi uygun görülebilir. Ancak bu tür hediyeler, düzenli ve sürekli olarak kabul edilmemelidir.

SPC Kozmetik, herhangi bir çalışanının, ürün numuneleri dışında, hediye veya rüşvet ya da ikna edici herhangi başka bir şey teklif etmesini / vermesini yasaklamıştır. Bu tür hareketlerden kaynaklanan herhangi bir suç eylemi veya kanunlar kapsamında oluşabilecek cezai durumlar, sadece ilgili kişinin sorumluluğundadır.

Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uyulur. Tüm fazla mesai çalışmaları özgür irade ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde uygulanır.

Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri ve fazla mesai hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmaması, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesi sağlanır. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

SPC Kozmetik’te evden çalışma sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca fabrikamızda taşeron usulü çalışma sistemi bulunmamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara SPC Kozmetik’in standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı amaçlar.

İletişim, Dilek ve Şikâyet

Şirket, personeliyle, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan Öneri, Dilek ve Şikâyet kutuları kullanılır. Aynı şekildebusiness.ethical@spckozmetik.com.tr mail adresinden de tüm paydaşlarımız ulaşabilirler. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini atabilir ve bunlar Sosyal Uygunluk Sorumlusu, işçi temsilcisi tarafından açılarak değerlendirilir. Tutanak eşliğinde açılan kutularda şikâyet varsa iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır.

İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir. SPC Kozmetik’te işe alım süreci son derece şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. İşçi alımında aracı kuruluşlarda yasal ve / veya etik gerekliliklere uyulmaktadır. İşçilerden işe alma sürecinin herhangi bir aşamasında, işe alma ücreti alınmamaktadır. İşçi sözleşmeleri, kabul edilen ödeme ve şartları istihdam sürecinde doğru olarak yansıtır ve sözleşmeler işçiler tarafından kolay anlaşılır ve kendileri tarafından imzalanır.

İş Sözleşmesi

Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Satın alım faaliyetlerimizde öncelik tanıdığımız tedarikçilerimize sosyal uygunluk kuralları ile ilgili olarak bilgilendirme yapılır ve bu konulara uyumları konusunda taahhütleri alınır.

Çevre

SPC Kozmetik, çevre üzerindeki etkimizin yönetimine ve uzun vadede sürdürülebilir faaliyetlerde bulunma hedefine yönelik olarak sürekli gelişim kaydetmek amacındadır.

SPC Kozmetik, çevrenin korunması, çevre ile ilgili meselelerin daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik çalışmaları için ilgili paydaşlarla işbirliğinde bulunacaktır.

Eğitim

SPC Kozmetik; çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Yönetim Sistemi

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (ETI) kuralları takip edilir. Bu konuya ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunulur ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçe sağlanır.

Hukuka Saygı

SPC Kozmetik şirketi ve çalışanlarımız, ülkemizin hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.

Kamusal Faaliyetler

SPC Kozmetik, meşru ticari menfaatlerini geliştirmek ve yasal haklarını savunmak için çaba sarf edecektir. SPC Kozmetik faaliyet alanındaki konular için, gerek doğrudan gerekse endüstri/ticaret kuruluşları vasıtasıyla hükümet ve diğer yetkili kuruluşlarla işbirliğine girecektir.

Yenilik

Müşteri ve tüketici beklentilerini karşılamak için yapmış olduğumuz inovasyon çalışmalarında ürün güvenliği temel prensiplerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Rekabet

SPC Kozmetik, zorlu ancak adil rekabete inanmakta ve gerekli rekabet yasalarının geliştirilmesini desteklemektedir. SPC Kozmetik çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak yapacaklardır.

Çıkar Çatışmaları

SPC Kozmetik çalışanları, şirketle ilgili sorumluluklarıyla çelişebilecek kişisel faaliyetlerde bulunmayacaklar ve buna yol açabilecek maddi menfaatlerinin önüne geçeceklerdir. SPC Kozmetik çalışanları, bulundukları mevkii amacı dışında kullanarak kendileri ya da başkaları yararına kazanç sağlamaya çalışamazlar. Bir grubu ya da kişileri kayıramazlar.

Kişisel Verilerin Korunması

Tüm çalışanlarımız, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması konulu kanunun kapsamında iş ilkesi nedeniyle elde edilen veya işlenen her türlü kişisel verinin, özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde hazırlanmış olan “kişisel verilerin korunması konulu ek protokol”e uygun olarak davranılacaktır.

Uyum-Denetleme-Raporlama

Bu ilkelere uyum vazgeçilmez kuralımızdır.

SPC Kozmetik Yönetim Kurulu olarak, bu ilkelerin bütün çalışanlara iletilmesini, çalışanların bunları anlayıp gereklerini yerine getirmelerini sağlamaktan birinci derece sorumluyuz. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz iş ilkelerine uyumsuzluk olması durumunda bu uyumsuzluğu, gerekirse isim vermeden business.ethical@spckozmetik.com.tr mail adresine bildirebileceklerdir.

Her yıl bu ilkelere uyum garantisi ve denetimi yapılmaktadır. İlkelere uygunluk, Yönetim Kurulu incelemesine tabi olup, Yönetim Kurulu bu amaçla Kurumsal Denetim Komitesi ve Risk Komitesi tarafından desteklenmektedir.

SPC Kozmetik Yönetim Kurulu, bu ilkelerin ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair bir şüphenin bulunması halinde, bu durumun detaylı olarak incelenmesini sağlamaktan ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri yaptırmaktan sorumludur.

Çalışanların söz konusu bildirimleri gizlilik içinde verebilmesi için gereken yapılmış olup, herhangi bir çalışan bu şekilde bildirim yapmaktan dolayı zarar görmesi engellenecektir.

Evrensel Haklar

SPC Kozmetik, evrensel haklara saygılı bir firmadır. Konuyla ilgili olarak SPC Kozmetik Evrensel Haklar Politikası oluşturulmuştur. Bu politika tedarikçi ve paydaşlarımızla paylaşılmıştır. Firmamızda Evrensel Haklar sorumlusu atanmıştır. İş paydaşlarımız insan hakları üzerine olan direkt ve indirek etkilerini dokümante edilmiştir. İşletmemiz veya paydaşlarımızda herhangi bir insan hakları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda, bu konuları ele almakta ve iyileştirme adımları atmaları sağlanmaktadır.

İnsan hakları ilgili ilgili herhangi bir şikayet olduğunda  business.ethical@spckozmetik.com.tr üzerinden şikayet iletilmelidir. Şikâyet ile ilgili eden kişiye veya firmaya misilleme yapılmaz.

İşçi Etkisi

SPC Kozmetik’te işçilere yönelik istatistiksel bilgilere sahip tutulmaktadır.  İşe devamlılık, işçi sirkülasyonu, iş kazaları istatistiksel analizleri, şikâyet kayıtları ve bunların çözümlen dirilebilme oranları vs. bu kapsamda tutulan belli başlı kayıtlardır.

Verified by MonsterInsights